Salgs- og leveringsbetingelser

1 Introduktion
Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på samtlige ydelser, som Copenhagen Engineering A/S og selskaber i Copenhagen Engineering A/S’ gruppe (”Copenhagen Engineering”) leverer til en kunde (”Kunden”).

Salgs- og leveringsbetingelserne og den aftale de knytter sig til (”Aftalen”) udgør den fulde kontrakt mellem Kunden og Copenhagen Engineering (”Kontrakten”). Hvis der måtte være uoverensstemmelse mellem salgs- og leveringsbetingelserne og Aftalen, vil Aftalen have forrang.

Kontrakten træder i kraft senest ved indgåelse af Aftalen. Hvis Copenhagen Engineering har påbegyndt levering af ydelserne tidligere, gælder salgs- og leveringsbetingelserne fra påbegyndelsen af ydelserne.

2 Ydelserne
De ydelser, som Copenhagen Engineering skal levere, er defineret i Aftalen. Copenhagen Engineering udfører og leverer ydelserne med sædvanlig faglighed, omhyggelighed og ifølge relevant fagmæssig god skik. Ydelserne, herunder evt. skriftligt materiale mv. leveres alene til Kunden og til det formål, der følger af Aftalen.

Både Kunden og Copenhagen Engineering kan anmode om ændringer af ydelserne eller af Kontrakten. Kun skriftligt vedtagne ændringer har juridisk gyldighed.

Kunden kan alene henholde sig til Copenhagen Engineerings endelige skriftlige materiale og ikke til mundtlig rådgivning eller udkast. Hvis Kunden måtte ønske at henholde sig til mundtlig rådgivning, bør Kunden informere Copenhagen Engineering om det, sådan at Copenhagen Engineering kan udarbejde skriftligt materiale, som Kunden kan henholde sig til.

Copenhagen Engineering opdaterer ikke skriftligt materiale f.eks. i takt med ændringer i lovgivningen, god skik eller fortolkningen heraf, hvis sådanne ændringer indtræder efter levering af ydelserne til Kunden.

3 Kundens ansvar
Kunden selv ansvarlig for at i) alle oplysninger, som Kunden (eller enhver anden, der arbejder for eller samarbejder med Kunden) giver til Copenhagen Engineering er a) rettidige, b) rigtige og c) fuldstændige, samt at ii) enhver antagelse er korrekt og rimelig. Copenhagen Engineering verificerer og dobbelttjekker ikke oplysninger.

Copenhagen Engineerings levering af ydelserne efter denne Kontrakt er afhængige af, at Kunden opfylder sine forpligtelser efter Kontrakten. Copenhagen Engineering er ikke ansvarlig for evt. tab, der skyldes Kundens manglende eller mangelfulde opfyldelse af sine forpligtelser. Hvis Copenhagen Engineerings arbejde ændres, forsinkes eller midlertidigt må indstilles af årsager, som Kunden eller dennes leverandører er ansvarlige for, har Copenhagen Engineering ret til betaling for følgende:

1. Ventetid og tid medgået til ekstra rejser,
2. Ekstra arbejde, herunder arbejde med at ned-tage, sikre og genetablere sikker arbejdsplads,
3. Merudgifter som følge af at udstyr må forblive længere tid på arbejdspladsen, og
4. Øvrige omkostninger og udgifter henførbare til omlægning af leveringen.

4 Vederlag
Det påhviler Kunden at betale alle skatter og afgifter, herunder moms, som skyldes i forbindelse med levering af ydelserne.

Medmindre andet fremgår af aftalen, kan Copenhagen Engineering fakturere Kunden på månedlig basis. Alle fakturaer betales inden 14 kalenderdage efter fakturadatoen.

Hvis Kunden ikke betaler rettidigt, kan Copenhagen Engineering opkræve renter i overensstemmelse med renteloven, ligesom Copenhagen Engineering er berettiget til at ophøre med at levere sine ydelser, såfremt Kunden ikke betaler rettidigt. I så tilfælde er Kunden forpligtet til at dække Copenhagen Engineerings omkostninger forbundet med ventetid og andre omkostninger, der måtte påløbe mens arbejde er udsat i afventning af betaling.

5 Fortrolighed
Oplysninger udvekslet mellem Kunden og Copenhagen Engineering er fortrolige, og ingen af parterne er berettigede til at videregive oplysninger uden forudgående skriftlig aftale herom, medmindre i) det er påkrævet efter gældende lovgivning, eller ii) det er nødvendigt til brug for juridisk rådgivning eller i forsikringsforhold. Uanset dette har Copenhagen Engineering ret til at videregive fortrolige oplysninger til underleverandører eller andre leverandører, herunder databehandlere i det omfang disse er pålagt fortrolighed, og til Kundens andre rådgivere, der er involveret i opgaven. Fortroligheden omfatter ikke oplysninger, som er offentligt kendt eller allerede var kendt af den, der modtager dem.

Kunden er indforstået med, at Copenhagen Engineering bruger Kunden som reference til brug for markedsføring og Copenhagen Engineering har i den forbindelse mulighed for at benytte Kundens logo til brug f.eks. i tilbudsdokumenter.

Kunden er indforstået med, at Copenhagen Engineering udfører opgaver for Kundens konkurrenter eller andre, hvis interesser kan være i modstrid med Kundens, så længe Copenhagen Engineering ikke videregiver Kundens fortrolige oplysninger.

6 Databeskyttelse
Kunden giver samtykke til, at Copenhagen Engineering behandler personoplysninger vedrørende Kundens medarbejdere, Kontraktparter, kunder og andre for at kunne levere ydelserne i henhold til Kontrakten.

Kunden påtager sig ansvaret for i nødvendigt omfang, jf. relevante databeskyttelsesregler, at indhente samtykke fra de registrerede personer til at videregive personoplysninger om dem til Copenhagen Engineering til brug for levering af ydelserne efter denne Kontrakt.

7 Ansvar for mangler
Copenhagen Engineering har ret og pligt til at afhjælpe mangler ved leverancer i henhold til Kontrakten, som skyldes fejl og forsømmelser i Copenhagen Engineerings ydelse. Copenhagen Engineering er ikke ansvarlig for mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af Kunden eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af Kunden eller som skyldes fejlagtigt forberedende arbejde udført af kunden eller som på anden vis kan henføres direkte eller indirekte til kundens fejl og forsømmelser.

Copenhagen Engineerings ansvar omfatter alene mangler, der viser sig inden et år efter det tidspunkt, hvor leverancen blev overtaget af Kunden.

Kunden skal give skriftlig meddelelse om en mangel eller ethvert erstatningskrav, som Kunden agter at forfølge, uden ugrundet ophold efter at manglen eller det forhold, der ligger til grund for et erstatningskrav, er opdaget eller burde have været opdaget.

Udbedring af mangler udføres der, hvor leverancen fandt sted. Hvis udbedring af mangler sker et andet sted end der, hvor Copenhagen Engineerings oprindelige ydelse fandt sted, er Kunden forpligtet til at afholde alle omkostninger forbundet med at udbedring af mangler finder sted et andet sted, herunder transport, forplejning og indkvartering, samt enhver anden yderligere omkostning forbundet med dermed. Kunden skal for egen regning sørge for at Copenhagen Engineering har fri adgang til at forestå ethvert nødvendigt indgreb for at afhjælpe en mangel eller foretage andre udbedringer.

Copenhagen Engineerings ansvar er begrænset til at foretage udbedring af mangler.

Udover hvad der gælder i det forannævnte, er Copenhagen Engineering under alle omstændigheder alene erstatningsansvarlig for tab, der skyldes Copenhagen Engineerings forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser. Copenhagen Engineerings maksimale erstatningsansvar (inkl. renter) for alle krav som følge af Kontrakten er begrænset til det laveste af (a) det aftalte vederlag eller (b) DKK 10.000.000. Copenhagen Engineerings vederlag er fastsat under hensyntagen til de begrænsninger, der er aftalt i dette punkt. Ansvarsbegrænsningerne gælder uanset om et ansvar kan henføres direkte til kontrakten eller ej og omfatter ligeledes produktansvar.

I det omfang Copenhagen Engineering måtte blive forpligtet til at betale flere parter, herunder tredjemand, erstatning i anledning af de leverede ydelser, forpligter Kunden sig til at friholde Copenhagen Engineering i det omfang Copenhagen Engineerings samlede erstatningsansvar overstiger, hvad der følger af Kontraktens ansvarsbegrænsninger og bestemmelser om fordeling af ansvar.

Kunden er indforstået med alene at rette eventuelle krav som følge af denne Kontrakt mod Copenhagen Engineering og ikke mod individuelle personer.

8 Underleverandører
Copenhagen Engineering er berettiget til at be-nytte underleverandører til at levere de aftalte ydelser. Copenhagen Engineerings ansvar efter Kontrakten ændres ikke ved brug af eventuelle underleverandører.
Kunden er indforstået med ikke at gøre noget krav gældende mod Copenhagen Engineerings underleverandører.

Kunden påtager sig ansvar for at sikre, at ingen af Kundens samarbejdspartnere, herunder kunder, associerede selskaber, holdingselskaber eller lign., som ikke er direkte part i Kontrakten, vil gøre krav gældende mod Copenhagen Engineering eller Copenhagen Engineerings underleverandører i forhold vedrørende Kontrakten. I det omfang så-danne parter måtte rejse et erstatningskrav mod Copenhagen Engineering som overstiger det an-svar, som Copenhagen Engineering har påtaget sig i henhold til Kontrakten, påtager Kunden sig at friholde Copenhagen Engineering for sådant yder-ligere ansvar

9 Ophævelse
Copenhagen Engineering kan skriftligt ophæve Kontrakten uden varsel, hvis i) Kunden væsentlig misligholder Kontrakten og ikke afhjælper misligholdelsen inden fem arbejdsdage fra modtagelse af meddelelse herom, ii) Kunden er eller ser ud til at kunne blive ude af stand til at betale sine udeståender eller bliver insolvent og bringer Kontraktens opfyldelse i fare, eller iii) gennemførelsen af Kontrakten måtte være i strid med loven.

Copenhagen Engineering kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for indirekte tab forbundet med den ydelse Copenhagen Engineering har leveret. Copenhagen Engineering er eksempelvis i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, eller tab af goodwill, forretningsmuligheder, forventede besparelser eller andre fordele.

Kunden betaler for alle de ydelser og delydelser, som Copenhagen Engineering har leveret eller udført frem til datoen for Kontraktens ophør. Hvis der er aftalt et fast vederlag, betaler Kunden Copenhagen Engineering for de ydelser, som Copenhagen Engineering har udført frem til Kontraktens ophør, på basis af medgået tid til den aktuelle timepris, der er fastsat af Copenhagen Engineering samt erstatning for den profit, som Copenhagen Engineering måtte miste som følge af Kontraktens ophævelse.

10 Force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer Kontraktens opfyldelse eller gør opfylden urimeligt byrdefuld: pandemier og lignende begivenheder, arbejdskonflikt, brand, naturkatastrofer, krig, mobilisering, handels- og valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, vareknaphed, og lignende omstændigheder, som parterne ikke er herrer over.

11 Tvister
Alle tvister afgøres i henhold til dansk ret. Enhver tvist i anledning af eller med tilknytning til Kon-trakten afgøres ved de almindelige domstole.